1. Az Eladó elállási joga

A készletadatok frissítése naponta történik, ennek ellenére előfordulhat, hogy bár a rendszer felvette a rendelést, de a termék már elfogyott vagy nem beszerezhető. Az Eladó ilyen esetben jogosult a létrejött vásárlási szerződéstől elállni. Az Eladót megilleti az elállás joga abban az esetben is, ha a termék árának feltüntetése hibásan történt, és a Vevő a megrendelését a hibás áron véglegesítette. Elállás esetén az Eladó a Vevő részére e-mailben küldi meg erről szólónyilatkozatát, és az ügyfélszolgálat haladéktalanul felveszi a Vevővel a kapcsolatot egyeztetés céljából, valamint a Vevő által megfizetett összeget visszautalja a Vevő számlájára.

2. A Vevő elállási joga

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően a Vevő 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási határidőattól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vevő vagy a Vevő által megjelölt, a fuvarozótól eltérőharmadik személy a terméket átveszi.

Ha a Vevő elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 11-13., Saltem Kft. vagy info@glutola.hu  (Tárgy: Elállási  nyilatkozat) Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási nyilatkozat-mintát is.

A Vevő  akkor gyakorolja határidőben elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Ha a Vevő eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a Vevő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vevő az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a Vevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy a Vevő nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

A Vevő köteles az Saltem Kft. számára (1134 Budapest, Kassák Lajos utca 11-13., IV/34.) a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

A Vevő köteles az őt megillető elállási jogot rendeltetésszerűen, e jogával vissza nem élve gyakorolni. Visszaélésnek minősülő elállás esetén az Eladó mentesül az áru visszavételének és a vételár visszafizetésének kötelezettsége alól

A Vevő nem gyakorolhatja elállási jogát, romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék, illetve olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

3. Elállási nyilatkozat (minta)
(Csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza!)

Címzett: Saltem Kft., 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 11-13., elektronikus úton, szkennelve: info@glutola.hu

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében: (Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése)

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: (A megfelelő jelölendő)

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt: